Ogrzewaj swój dom razem z nami

Nasze kotły spełniają najwyższą 5 klasę emisji spalin zgodnie z normą PN-EN 303.5:2012 oraz wymagania dyrektywy europejskiej Ecodesign 2020

Ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze

Wymień swoje stare i nieefektywne źródło ciepła na nowoczesny kocioł spełniający najwyższe normy

Bądź eco

Wybierz kocioł pelletowy

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.piecekamionna.pl zwanego dalej „Serwisem”.

 1. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Piotr Tężyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piece CO Kamionna, Piotr Tężyński, mający swoją siedzibę ul. Leśna 3A, Kamionna, 07 – 130 Łochów, NIP 824 – 163 – 50 – 23, REGON 551204144.
 2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem arkusza kontaktowego umieszczonego na stronie są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.
 3. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane Użytkownika były w należyty sposób chronione, a odwiedzający Serwis mieli gwarancję poszanowania prywatności.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawa prawna przetwarzania.

 1. Właściciel Serwisu gromadzi dane osobowe osób fizycznych poprzez arkusz kontaktowy.
 2. Dane osobowe Użytkownika są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego umieszczonego bezpośrednio w Serwisie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy pomocy Serwisu jest zgoda osoby, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e – mail;
  3. numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie).
 5. Administrator zbiera dane osobowe osób, które wyrażą na to zgodę w celu:
  1. przedstawienia informacji na temat swoich produktów i usług związanych z produkcją i eksploatacją kotłów centralnego ogrzewania;
  2. przygotowania oferty handlowej w zakresie swojej działalności;
  3. doradztwa w zakresie funkcjonujących rozwiązań technicznych w zakresie kotłów centralnego ogrzewania, urządzeń sterujących;
 6. Użytkownik korzystając z formularza kontaktowego po wprowadzeniu swoich danych oraz treści wiadomości jest zobowiązany do:
  1. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora przez zaznaczenie przycisku wyboru;
  2. zapoznania się z informacją o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres zwrotny arkusza kontaktowego.
 7. Potwierdzeniem zapoznania się z informacjami jest zaznaczenie przycisku wyboru;
 8. Brak zaznaczenia przycisku wyboru w obydwu przypadkach uniemożliwia wysłanie wiadomości do administratora.
 9. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawna jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawieniu świadczenia tych usług.
 10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu nawiązania kontaktu z właścicielem Serwisu oferującym swoje produkty i usługi w celu przedstawienia oferty lub wyjaśnień dotyczących oferowanych produktów i usług.
 11. W przypadku skorzystania z oferty zakupu produktów lub usług administrator może poprosić o uzupełnienie danych osobowych niezbędnych do przygotowania umowy lub dostarczenia produktów o adres zamieszkania, podstawą przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Celem przetwarzania tych danych będzie wywiązanie się stron z postanowień zawartych w umowie.

Komu udostępniane są lub powierzane dane osobowe oraz jak długo są przetwarzane.

 1. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie umożliwiającym załatwienie sprawy.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.
 3. W przypadku skierowania żądania do administratora przez uprawnione organy państwowe na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa, dane mogą być udostępniane organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 4. Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, jak również przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę;
  2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy;
  3. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane z zachowaniem wymaganych zasad:

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. Dane osobowe są zbierane w konkretnym i wyraźnie określonym celu;
 3. Adekwatnie, stosowne i ograniczone do tego co niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na interesujące go kwestie związane z prowadzoną działalnością administratora;
 4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnione;
 5. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji przyjętego celu;
 6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Profilowanie

Dane Użytkowników będą podlegały procesowi profilowania, co oznacza, że będą podlegały zautomatyzowanemu ich przetwarzaniu w celu marketingu oferowanych produktów oraz usług administratora prezentowanych w Serwisie z zamiarem przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, usprawniania funkcjonowania Serwisu.

W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub profilowania Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa przez wysłanie swojej deklaracji na wskazany adres arkusza kontaktowego, o czym jest informowany przez wysłaniem wiadomości przy pomocy arkusza.

Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do swoich danych – art. 15 RODO – osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania do nich dostępu;
 2. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe jeżeli zachodzi jedna z okoliczności
  1. dane osobowe są już zbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę;
  3. osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z funkcjonowaniem społeczeństwa informatycznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych w RODO przypadkach;
 5. Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe w przypadkach określonych w rozporządzeniu RODO;
 6. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO – osoba której dane dotyczą ma prawo przenoszenia swoich danych, szczególne warunki przenoszenia określono w rozporządzeniu;
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO – administrator na czas upoważnienia ma prawo przetwarzać dane osobowe, właściciel, którego dane są przetwarzane na podstawie jego zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa na sposób przetwarzania jego danych;
 9. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, w tym profilowania na podstawie przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie – art. 22 RODO – osoba, której dane dotyczą ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

W celu realizacji swoich uprawnień można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby administratora podany wyżej lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@piecekamionna.pl.

Zasady stosowania plików cookies

Informujemy, że na stronie administratora www.piecekamionna.pl stosuje się pliki cookies, w związku z tym Użytkownik korzystając ze strony internetowej administratora i nie zmieniając ustawień przeglądarki wyraża zgodę na stosowanie tych plików.

 1. Niniejsza Polityka prywatności służy również wyjaśnieniu tego, w jakim celu w Serwisie używane są pliki „cookies”, oraz w jaki sposób Użytkownik może sam wpłynąć na warunki stosowania plików „cookies”.
 2. Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które przechowywane są w przeglądarce lub na dysku komputera Użytkownika, na której stosuje się pliki „cookies”. W razie ponownej wizyty Użytkownika pliki te pozwalają na rozpoznanie użytkownika urządzenia końcowego i dostosowują stronę do jego preferencji.
 3. Celem stosowania plików „cookies” jest:
  1. konfiguracja serwisu (ustawienia funkcji i usług w serwisie);
  2. reklamy (wyświetlanie reklam, które mogą być interesujące dla Użytkownika);
  3. analizy i badania zachować Użytkowników (analiza, ulepszanie, rozwijanie produktów i usług). Co ważne zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych Użytkownika.
 4. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Piece Kamionna z siedzibą pod adresem ul. Leśna 3A, Kamionna 07-130 Łochów.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Dodatkowe informacje

 1. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczenie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików w witrynach internetowych;
 2. Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownik znajdzie w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie?

 

Skontaktuj się

 

Bez względu czy kupujesz prywatnie, dla firmy czy instytucji publicznej nasi handlowcy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich potrzeb.

+48 501 309 139

Czynne: Pon - Pt w godzinach 08:00 - 18:00

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

15 + 3 =