Ogrzewaj swój dom razem z nami

Nasze kotły spełniają najwyższą 5 klasę emisji spalin zgodnie z normą PN-EN 303.5:2012 oraz wymagania dyrektywy europejskiej Ecodesign 2020

Ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze

Wymień swoje stare i nieefektywne źródło ciepła na nowoczesny kocioł spełniający najwyższe normy

Bądź eco

Wybierz kocioł pelletowy

O firmie

Piece Kamionna jest firmą zaj­mu­jącą się pro­duk­cją kotłów do cen­tral­nego ogrze­wa­nia. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie, kon­se­kwen­cja w dąże­niu do wyso­kiego poziomu jako­ści oraz wykwa­li­fi­ko­wana kadra przy­czy­niły się do osią­gnię­cia ugrun­to­wa­nej pozy­cji ryn­ko­wej i uzna­nia wśród klien­tów.

Zapew­niamy ela­stycz­ność w dzia­ła­niu dającą gwa­ran­cję dopa­so­wa­nia się do potrzeb Klienta. Celem firmy jest cią­głe podno­sze­nie jako­ści ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów, tak aby nawet naj­bar­dziej wyma­ga­jący kon­su­ment był w pełni zado­wo­lony z zakupu. Naszym Klien­tom gwa­ran­tu­jemy facho­wość oraz ter­mi­no­wość świad­czo­nych usług.

Firma zaj­muje się pro­duk­cją nowoczesnych pie­ców c.o. spełniających najnowsze wymogi 5 klasy emisji spalin według normy PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy Ecodesign. Nasze pro­dukty two­rzone są w taki spo­sób, aby zapew­nić pro­stotę obsługi przy jed­no­cze­snej mak­sy­mal­nej spraw­no­ści urzą­dze­nia. Piece naszej pro­duk­cji wypo­sa­żone są w funk­cje obej­mu­jące mię­dzy innymi: regu­la­cję nadmu­chu, ste­ro­wa­nie kom­pu­te­rowe czy podaj­niki auto­ma­tyczne. Co istotne – reali­zu­jemy indy­wi­du­alne zamó­wie­nia. Najważ­niej­szą kwe­stią jest dla nas zado­wo­le­nie Klienta.

W naszej ofercie znajdują się automatyczne piece górno- i tylno- kanałowe spalające ekogroszek lub pellet, które uzyskały 5 klasę emisji spalin co zostało potwierdzone badaniami ICHPW w Zabrzu. Nasze pro­dukty to nie tylko sze­roka gama kon­fi­gu­ra­cji oraz duża funk­cjo­nal­ność, lecz także cie­kawa sty­li­styka powią­zana z naj­now­szymi roz­wią­za­niami tech­no­lo­gicz­nymi.

Potrzebujesz pomocy przy zakupie?

 

Skontaktuj się

 

Bez względu czy kupujesz prywatnie, dla firmy czy instytucji publicznej nasi handlowcy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twoich potrzeb.

+48 501 309 139

Czynne: Pon - Pt w godzinach 08:00 - 18:00

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

7 + 9 =